Forretningsvilkår

 1. Kundens status
  1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der ikke med private personer.
  2. Ved indgåelse af aftale med IvS eller SMBA selskaber indgåes samtidig aftale om personlig solidarisk hæftelse for selskabets stifter(e) samt den/de ansvarlige direktører på aftaletidspunkt. Såfremt disse ønskes at udtræde af personlig hæftelse skal ny aftale indgåes efter/i forbindelse med disses fratræden.
  3. Ved afbestilling af denne ordre/brydelse af et projekt dækker kunden virksomhedens udgifter og udført arbejde op til d.d. for afbrydelsen.
 2. Levering og abonnementsstart
  1. Produktet betragtes som leveret så snart opsætningen af dette er påbegyndt.
  2. Abonnementsperioden starter ved ordreafgivelse med mindre der ved ordreafgivelse aftales et andet starttispunkt
  3. En ordre kan ikke annulleres, ej heller i tilfælde af manglende levering af tredjepartsprodukter som, men ikke begænset til, domæner, pbs aftaler, og sms gateway aftaler.
  4. I tilfælde af at virksomheden ikke kan levere produktet kan kunden indenfor, ved ordreangivelsen angivet tidsramme, annullere ordren.
  5. Abonnementer fornyes automatisk for en periode tilsvarende til den løbende, ved nuværende periodes udløb.
  6. Alle abonnementer tegnes, med mindre andet er aftalt, for en periode på 12 måneder, og kan i denne periode ikke opsiges.
 3. Supportaftaler, klippekort og udvikling
  1. Alt arbejde afregnes efter medgået tid iht. til gældende og/eller aftalt timesats pr påbegyndt time med mindre dette er dækket af en eventuel supportaftale.
  2. Der afgives som udgangspunkt aldrig faste priser med mindre dette er tydeligt angivet i en skriftlig aftale.
  3. I tilfælde af en aftale om fast-pris frafalder den faste pris øjeblikkeligt hvis projektet på nogen måde ændrer form og/eller omfang og ekstra tidsforbrug vil faktureres efter gældende listepriser.
  4. Enhver tilkendegivelse om pris, tidsforbrug og varighed af opgaver/projekter er at betegne som estimaster og evt. difference faktureres og afregnes løbende.
  5. Klippekort er forudbetalte supporttimer til en lavere pris samt afregning pr påbegyndt kvarter.
  6. Klippekort kan ikke refunderes.
  7. Arbejde udenfor normal kontor-tid faktureres til dobbelt takst. Dette gælder også klippekort.
 4. Opsigelse af abonnementer
  1. Opsgielse af et abonnement varsels 3 måneder fra udgangen af igangværende måned og/eller periode.
  2. Opsigelsen modtages dog under hele perioden, men dog først med virkning efter de af vilkårene beskrevne retningslinier.
  3. Der refunderes ikke betaling for løbende abonnementsperioder i forbindelse med opsigelse.
 5. Ansvar, backup og kriminelle aktiviteter
  1. Afbrydelse af service, i forbindelse med eksempelvis, men ikke begrænset til: force majure, afbrydelse i forbindelse med driftsvedligeholdelse, afbrydelse i forbindelse med leverandørs driftsvedligeholdelse eller afbrydelse i forbindelse med kundens restance, holdes virksomheden ikke ansvarlig for nogen former for tab på kundens vegne.
  2. Det juridiske ansvar for data opbevaret på virksomhedens systemer er alene kundens.
  3. Kunden er selv ansvarlig for integritet af data på systemet, virksomheden foretager backup, ligesom der er redundans på alle virksomhedens servere, men der ydes ingen garanti for disse faciliteter. Kunden opfordres derfor, i overensstemmeæse med best-practice, ligeledes til selv at tage backup af egne data med jævne mellemrum.
  4. Virksomheden foretager ingen scanning af kundens data med mindre der fra tredjepart klages over kundens forhold eller kunden på anden måde overtræder gældende vilkår.
  5. Der må ikke opbevares materiale der strider mod gældende dansk lov på virksomhedens servere.
  6. Virksomheden kan til enhver tid indføre regler for hvilke typer materiale der må opbevares på virksomhedens servere.
  7. Følgende typer data må ikke uden forudgående aftale opbevares på virksomhedens servere.
   1. Pornografisk og erotisk materiale
   2. Større film- og billedarkiver.
   3. Download arkiver i enhver størrelse.
   4. Hjemmesider der kommunikerer religiøse og/eller politiske budskaber.
 6. Trafik, angreb og fair-use.
  1. Den af virksomheden fastsatte trafikgrænse skal som udgangspunkt overholdes og ethvert merforbrug faktureres til listepriser. Et evt. merforbrug udregnes efter virksomhedens egne målinger. Dog faktureres mindre overskridelser ikke såfremt de går ind under det som betgnes fair-use, det vil sige almindelig trafik belastning for den givne type hjemmeside ikke vil udløse nogen ekstra betaling.
  2. Aktiviteter der kan udløse ekstra betaling indbefatter, men er ikke begrænset til, download arkiver, erotisk materiale, selvforskyldte angreb, programmeringsfejl fra kundens eller dennes samarbejdspartneres side eller generelt forkert vurdering af projektets hosting behov.
  3. Medmindre kunden har indgået aftale om driftsvedligeholdelse er ansvaret for sikkerheden på serveren, samt evt. følger af et angreb, udelukkende kundens.
  4. Virksomheden har ret til, såfremt en kundes aktiviteter er til gene for andre kunder, øjeblikkeligt at lukke for et eller flere produkter uden varsel, efterfølgende afhjælpning af problemet udføres for kundens regning.
  5. Kunden kan kun blive faktureret for afhjælpning såfremt problemet kan relateres tilbage til kundens aktiviteter. Dette indbefatter, men er ikke begrænset til, tung trafik i form af mange besøgende, download arkiver, udefrakommende angreb og programmeringsfejl fra kundens eller dennes leverandør.
 7. Driftssikkerhed og oppetidsgaranti.
  1. Hvis der opstår over 99,9\% nedetid på et år tillægges en måneds gratis hosting, som efter virksomhedens vurdering enten tillægges eksisterende periode eller næste periode.
  2. I forbindelse med planlagt driftsstop underrettes virksomhedens kunde direkte, det er således kundens ansvar at underrette eventuelle slutkunder om dette.
  3. Så vidt som muligt skal driftsstop planlægges i samarbejde med kunden, der kan dog forekomme situationer hvor dette ikke er muligt.
  4. I tilfælde af defekt hardware, eller lignende vedligeholdelsesarbejde, kan der forekomme driftsstop i forbindelse med afhjælpning hvor det ikke vil være muligt at underrette alle kunder, sådanne typer driftsstop må højst vare 30 minutter, og i særlig situationer op til 60 minutter. Overskrider driftsstoppet 60 minutter vil det tælle som uplanlagt nedetid.
  5. Det er kundens eget ansvar at virksomheden har korrekt kontakt information der bruges til at underrette om driftsstop. Virksomheden udsender driftsmeddelelser på henholdsvis SMS og E-Mail.
 8. Support og Døgnservice.
  1. Der ydes support direkte telefonisk eller via E-mail igennem de på hjemmesiden oplyste telefonnumre og E-mail adresser.
  2. Der ydes udelukkende support til virksomhedens egne kunder og altså ikke eventuelle forhandleres kunder. Såfremt en forhandler-kunde henviser slutkunder direkte til virksomheden uden forudgående aftale takseres dette til virksomhedens normale takster og udfaktureres til forhandleren.
  3. Uden for normal åbningstid svares telefonerne af døgnservice, et opkald til døgnservice faktureres med listeprisen for døgnsupport per påbegyndt kvarter.
 9. Mail support
  1. Er gratis udenfor normal åbningstid.
  2. Besvares som oftest indenfor 30 minutter.
  3. Besvares som hovedregel efter senest 120 minutters normal åbningstid}
  4. Dog er der ikke garanti på bemandingen, hvorfor akutte problemer henvises til telefonsupport
 10. Oppetider og servicevinduer
  1. Servicevinduer tæller ikke med i evt. oppetidsgaranti.
  2. Der er fast servicevindue mellem 00.00 og 06.00 alle hverdage, lør, søn- og helligdage. (Hvilket betyder at servicearbejde bliver foretaget indenfor dette tidsrum)
  3. Ønsker du at blive adviseret om ekstraordinære servicevinduer eller planlagt arbejde bedes du forespørge på dette hos supporten, denne service kan koste ekstra for nogen kunder.
 11. Colocation (hosting af kundens eget udstyr)
  1. Kunden betaler al forbrug på dedikerede servere.
  2. Der garanteres udelukkende 99,6\% oppetid på netværket, excl. service vinduer.
  3. Ved kraftig trafikbelastning kan kræves tillæg for etablering af kraftigere forbindel til kundens servere.
  4. Virksomheden forbeholder sig ret til at flytte en kundes server mellem lokationerne med mindre der er indgået specifik aftale imod dette.
  5. Det er kundens eget ansvar at forsikre sit udstyr, virksomheden er ikke ansvarlig for skader på kundens udstyr.
  6. Tilbageholdelsesret / Retensionsret, såfremt kunden misligeholder sine forpligtelser har virksomheden ret til at tilbageholde udstyr, software, domæner og evt. anden løsøre der er i virksomhedens besidelse.
 12. Rettidig betaling
  1. Alle virksomhedens kunder gives, med mindre andet er aftalt, 8 dages kredit.}
  2. Overskridelse af betalingsbetingelser medfører rentetilskrivning i hendhold renteloven, samt fremsendelse af rykker. Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes 2\% morarenter pr. påbegyndt måned fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker.
  3. Betalingen skal være virksomheden i hænde senest 1. hverdag efter sidste betalinsdato.
  4. Hvis en kunde gentagne gange udskyder betaling, eller betaler for sendt har virksomheden ret til at justere prisen på kundens produkter.
  5. Hvis en kunde har overskredet betalingen på enten hosting produktet eller andre produkter kan virksomheden uden yderligere varsel blokere for adgang til opdatering og/eller brug af hostede services.
  6. Hvis kunden har givet indrømmelser der antyder at denne ikke har i sinde at fuldføre betaling, eller ikke er i stand til dette, kan virksomheden tillige lukke for hosting ydelser alene baseret på denne formodning.
  7. I tilfælde af at rettidig betaling ikke finder sted bortfalder indrømmede rabatter og alle produkter og ydelser faktureres med tilbagevirkende kraft til gældende listepriser. Dette kan kun fraviges skriftligt og skal være fremhævet explicit i aftalen.
  8. Genåbning af en lukke og/eller blokeret service faktureres til DKK 2.000 og betinges af øjeblikkelig betaling af denne samt evt. udeståender.
 13. Tvister, værneting, ændring af betingelser og lovvalg
  1. Virksomhedens erstatningsansvar kan aldrig overstige prisen på den leverede ydelse, og aldrig mere end DKK 10.000.
  2. Virksomheden kan til enhver tid ændre de generelle vilkår, kunden er selv ansvarlig for at holde sig opdateret med de gældende vilkår som altid offentliggøres på virksomhedens hjemmeside.
  3. Hvis kunden ønsker at gøre indsigelser mod nye vilkår gøres dette senest en måned efter indførelse af disse, hvilket medfører at kunden i resten af sin igangværende abonnements periode fortsat anvender de gamle vilkår hvorefter denne ved næste periode overgår til de nye vilkår.
  4. I tilfælde af tvister der ikke internt kan forhandles mellem kunden og virksomheden afgøres disse ved Byretten i Herning i henhold til dansk lov, dette gælder også internationale kunder.